0,00 €

OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Cedoor, s.r.o.,

so sídlom Florianova 3198/6, 080 01 Prešov,

IČO: 46 396 748,

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, v oddieli Sro, vložka č. 25121/P

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:

https://www.ceveloshop.eu/eshop/

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Cedoor s.r.o., upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, teda spoločnosti Cedoor, s.r.o. a inej fyzickej či právnickej osoby, pred vznikom kúpnej zmluvy a pri jej uzatváraní, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej vždy medzi spoločnosťou Cedoor s.r.o. ako predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ako kupujúcim, to všetko v súvislosti s predajom tovaru - bicyklov (ďalej len "bicykle") a ich príslušenstva (ďalej len "príslušenstvo") prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Cedoor, s.r.o. na internetovej adrese https://www.ceveloshop.eu/eshop/ (ďalej len "internetový obchod").
 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní internetového obchodu predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 3. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 4. Obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese: https://www.ceveloshop.eu/eshop/

a kupujúcemu je teda umožnená ich archivácia a reprodukcia. Obchodné podmienky sú navyše kupujúcemu doručované spoločne s prijatím objednávky a faktúrou na jeho elektronickú adresu.

Článok II.

Zmluvné strany a druhy kúpnych zmlúv

1. Predávajúcim je vždy spoločnosť Cedoor, s.r.o.,  Florianova 3198/6, Prešov, PSČ 080 01, IČO: 46 396 748, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, v oddieli Sro, vložka č. 25121/P (ďalej len "predávajúci"). Predávajúci je podnikateľským subjektom, ktorý sa zaoberá predajom bicyklov a ich príslušenstva.

 1. Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"). V takom prípade je uzavretá kúpna zmluva tzv. spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovenia § 52 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka (zák. č 40/1964 Zb., v platnom znení).
 2. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Občianskym zákonníkom.
 3. Kupujúcim môže byť aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "podnikateľ"). V prípade, že kupujúci zadá pri registrácii v internetovom obchode svoje identifikačné číslo, platí, že kupujúci koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak nie je výslovne v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb., v platnom znení).
 5. V prípadoch, kedy pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je nutné rozlišovať medzi podnikateľom a spotrebiteľom, sú v týchto obchodných podmienkach tieto subjekty súhrnne označované ďalej len ako "kupujúci".

Článok III. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").
 2. Pri registrácii v internetovom obchode a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený elektronickou adresou a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Článok IV. Objednávka tovaru a kúpna zmluva

 1. Predávajúci vo svojom internetovom obchode zverejňuje katalóg tovaru ponúkaného na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Pre objednanie tovaru v internetovom obchode musí zaregistrovaný a prihlásený kupujúci kliknúť pri ním požadovanom druhu tovaru na položku "Pridať do košíka". Následne sa kliknutím na položku "K pokladni" kupujúci dostane do objednávkového formulára, ktorý pozostáva z nižšie uvedených krokov:
 • · v korku Zhrnutie vidí kupujúci všetky tovary, ktoré si dal do košíka, v tomto kroku môže kontrolovať obsah košíka, meniť objednané množstvo jednotlivých tovarov alebo tovar úplne vymazať z košíka,
 • · v kroku Adresa je kupujúci povinný pravdivo, správne a úplne uviesť svoju fakturačnú a dodaciu adresu,
 • · v kroku Doručenie je kupujúci pre ďalší postup povinný vysloviť súhlas s týmito obchodnými podmienkami, odsúhlasiť ním vybraný spôsob dodania tovaru a prechodom k nasledujúcemu kroku Platba kupujúci potvrdzuje zo svojej strany objednávku,
 • · v kroku Platba je kupujúci povinný vybrať spôsob platby za tovary vybrané v internetovom obchode.
 1. Pred záverečným potvrdením objednávky tak, ako je vyššie uvedené, je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci v objednávke uviedol v predchádzajúcich krokoch.
 2. Záverečným potvrdením objednávky kupujúci opätovne potvrdzuje, že sa zoznámil so znením obchodných podmienok a že s obchodnými podmienkami súhlasí.
 3. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú kupujúci používa pri prihlasovaní do internetového obchodu.
 4. Potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim zaslané na adresu elektronickej pošty kupujúceho obsahuje číslo objednávky, dátum a čas uskutočnenia objednávky kupujúcim, spôsob platby, predmet kúpnej zmluvyvybraný tovar a jeho cena vrátane poštovného, spôsob dopravy a doručovaciu a fakturačnú adresu. Prílohou tohto prijatia objednávky je v elektronickej podobe aj faktúra a obchodné podmienky.
 5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Výška nákladov na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom elektronických komunikačných služieb, mobilným operátorom a pod.
 6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 7. Kúpna zmluva vo forme prijatia objednávky predávajúcim je kupujúcemu zaslaná na adresu elektronickej pošty kupujúceho a je teda umožnená jej archivácia a reprodukcia.

Článok V.
Preprava a dodanie tovaru (dodací poriadok)

 1. Spôsoby dodania tovaru zakúpeného v internetovom obchode sú predávajúcim určené takto:
 • · v prípade, že zakúpeným tovarom je bicykel, bude bicykel odovzdaný kupujúcemu výhradne prostredníctvom DPD
 • · v prípade, že zakúpeným tovarom je príslušenstvo a cyklodoplnky, bude zakúpené príslušenstvo a cyklodoplnky dodané kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len ako DPD SK) na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke,
 • · v prípade, že kupujúci v internetovom obchode predávajúceho kúpi bicykel a zároveň aj príslušenstvo a cyklodoplnky, bude dodanie všetkého tovaru prebiehať ako v prípade bicykla, teda bicykel aj s príslušenstvom a cyklodoplnkami bude možné vyzdvihnúť iba prostredníctvom malopredajne, ktorú kupujúci určí pri realizácii objednávky, a to tak, že túto predajňu vyberie zo zoznamu predajní v kroku objednávky – Doručenie.
 1. Dodacia lehota pre bicykle je 2 až 14 pracovných dní s tým, že v tejto lehote bude bicykel dodany DPD
 2. Dodacia lehota pre príslušenstvo je 2 až 14 dní s tým, že v tejto lehote bude zakúpené príslušenstvo dodané na adresu kupujúceho prostredníctvom spoločnosti DPD SK, a v prípade, že bolo príslušenstvo objednané spolu s bicyklom, bude príslušenstvo v tejto lehote dodané dpd
 3. V prípadoch, keď je tovar z internetového obchodu dodávaný prostredníctvom spoločnosti DPD SK, riadi sa preprava obchodnými podmienkami spoločnosti DPD SK, zverejnenými na internetovej adrese https://www.dpd.com/sk
 4. Spoločne s bicyklom je kupujúcemu dodávaný návod na použitie a záručný list.
 5. Podmienkou dodania tovaru kupujúcemu je v prípade bezhotovostnej platby úplné zaplatenie kúpnej ceny.
 6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

Článok VI.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpne ceny, uvedené v internetovom obchode pri jednotlivých druhoch tovaru, v sebe už zahŕňajú daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške. V kúpnej cene však nie je zahrnuté dopravné ktoré predstavuje 4,30 Eur.

2. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • · v prípade, že zakúpeným tovarom je príslušenstvo:
 1. a)  platbou na dobierku, pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti v okamihu prevzatia tovaru od dopravcu,
 2. b)  prostredníctvom platobnej služby PayPal,ato:

- prostredníctvom PayPal konta kupujúceho,
alebo
- prostredníctvom platobnej karty podporovanej službou PayPal,
pričom podrobnosti k tejto platobnej službe sú uvedené na internetových stránkach spoločnosti PayPal (www.paypal.com),

 • · v prípade, že zakúpeným tovarom je bicykel alebo bicykel a zároveň príslušenstvo: a) prostredníctvom platobnej služby PayPal,ato:

- prostredníctvom PayPal konta kupujúceho,
alebo
- prostredníctvom platobnej karty podporovanej službou PayPal,
pričom podrobnosti k tejto platobnej službe sú uvedené na internetových stránkach spoločnosti PayPal (www.paypal.com),

V prípade platby prostredníctvom platobnej karty alebo platobnej služby PayPal predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikne v súvislosti s používaním týchto platobných služieb.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj prípadné náklady spojené s dodaním tovaru uvedené v bode 1. tohto článku zmluvných podmienok.
 2. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná (v hotovosti) pri prevzatí tovaru, poplatok za dobierku je 0,90 Eur.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 4. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru, vystavený predávajúcim kupujúcemu, zašle predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho spolu s prijatím objednávky a s obchodnými podmienkami.

Článok VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. Ak predávajúci tieto svoje informačné povinnosti splnil dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil svoje povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia plnenia. Ak predávajúci nesplní tieto svoje informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia plnenia.

 1. Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, urobí tak doručením odstúpenia na adresu sídla predávajúceho, ktorá je Florianova 3198/6, Prešov, PSČ 080 01. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi uviesť v odstúpení číslo účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí. Spotrebiteľ sa po odstúpení od zmluvy zaväzuje doručiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to v stave, v akom mu bol dodaný, tzn. kompletný, so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom a nepoškodený.
 2. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
 3. Predávajúci sa zaväzuje vrátený tovar prevziať späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, a to vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil vsúvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený či vzhľadom k odstúpeniu neprimerane opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči spotrebiteľovi nárok na náhrady škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 5. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov.

Článok VIII.
Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie (reklamačný poriadok)

 1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu.
 2. Pri kúpe bicykla vystaví predávajúci kupujúcemu záručný list, ktorý kupujúci dostane spolu s bicyklom od prepravcu.V predajni zvolenej kupujúcim v objednávke, pri kúpe príslušenstva potom ako doklad o záruke slúži kupujúcemu faktúra, ktorú kupujúci dostane spoločne s obchodnými podmienkami na svoju elektronickú adresu.
 3. Kupujúcemu sa odporúča dodaný tovar pri prevzatí prehliadnuť. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané.
 4. V prípade, že kupujúci v internetovom obchode zakúpil iba príslušenstvo, reklamáciu tohto príslušenstva a jeho záručný servis zaisťuje predávajúci - spoločnosť Cedoor, s.r.o. Kupujúcemu sa odporúča zaslať reklamáciu písomne na adresu sídla predávajúceho, ktorá je Florianova 3198/6, Prešov, PSČ 080 01, spoločne so sprievodným listom, v ktorom popíše dôvody reklamácie, priložiť reklamovaný tovar a faktúru. Predávajúci kupujúcemu potvrdí uplatnenie reklamácie vyrozumením na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte. O výsledku reklamácie bude kupujúci vyrozumený na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte a písomne na adresu uvedenú v objednávke, príp. adresu uvedenú pri reklamácii.
 5. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, teda do 30 dní odo dňa doručenia tovaru vrátane všetkých informácií a dokumentov potrebných na uplatnenie reklamácie predávajúcemu na jeho uvedenú adresu. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na podnikateľov.
 6. V záručnej dobe je možné reklamovať vady tovaru zakúpeného v internetovom obchode, ale záruka sa nevzťahuje na nižšie uvedené vady:
 • · vady spôsobené poškodením v dôsledku udalostí majúcich pôvod vo vyššej moci (požiare, záplavy, zemetrasenia, a podobne),
 • · vady spôsobené nevhodným užívaním tovaru na účely, pre ktoré nie je tovar určený,
 • · vady spôsobené bežným opotrebením (pri bicykloch napr. bežné opotrebovanie jeho

gumových častí – plášte, duše, brzdové gumičky,...),

 • · vady spôsobené neodbornými zásahmi do konštrukcie tovaru,
 • · vady na bicykloch spôsobené zaobchádzaním a používaním v rozpore s návodom na použitie,
 • · v prípade bicyklov sa záruka nevzťahuje tiež na vady spôsobené užívateľom – poodešk- nie výrobku jeho neodborným zostavením (napr.: nedostatočné zasunutie sedlovej trubky do rámu a predstavca do vidlice, nedostatočné utiahnutie pedálov v kľukách), nesprávnym používaním a zanedbaním starostlivosti o bicykel (napr.: nedotiahnuté kľuky k stredovej osi, nevhodné uskladnenie), poškodenie vzniknuté haváriou, neodbornou opravou, nesprávnou údržbou bicykla, poškodenie vzniknuté zámenou komponentov za nekompatibilné s danou výbavou bicykla, technickým zásahom do rámu bicykla a na vady spôsobené mechanickým poškodením – opotrebovaním pri bežnom používaní bicykla (napr.: poškodenie laku).
 1. Kupujúcemu sa odporúča nechať si zakúpený bicykel odborne zmontovať v odbornom cykloservise a nechať si túto skutočnosť potvrdiť na záručnom liste. Predávajúci okrem vyššie uvedených chýb neručí ani za chyby spôsobené neodbornou montážou bicykla kupujúcim alebo inou osobou v rozpore s ustanovením tohto odseku.
 2. Kupujúcemu sa ďalej odporúča pri bicykloch podstúpiť pravidelné odborné prehliadky bicykla v odbornom cykloservise, a to po každých 500 najazdených kilometroch, avšak najmenej raz ročne. Pre prípad následnej reklamácie si kupujúci nechá potvrdenie o podstúpení odbornej prehliadky vyznačiť na záručnom liste. Predávajúci neručí za poškodenie bicykla spôsobené v dôsledku zanedbania tejto povinnosti kupujúcim.

10.Okrem všetkých vyššie uvedených prípadov neručí predávajúci za poškodenie tovaru ani v prípade, že kupujúci skladuje zakúpený tovar v nevhodných podmienkach (napr. zvýšená prašnosť a vlhkosť prostredia atď.).

11. Za poškodenie tovaru sa nepovažuje ani vypršanie životnosti tovaru (napríklad batérií dodávaných spolu s niektorým príslušenstvom činí životnosť cca 6 mesiacov).

12.Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predávaná vec má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť. Predávaná vec musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahuje na podnikateľov.

13. Spotrebiteľ má ďalej v závislosti na povahe poškodenia tovaru pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • · Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • · Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne ať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • · Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na podnikateľov.

14.V prípade reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov s týmto odstúpením spojených.

15.Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru alebo jeho súčasti, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie.

 1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Ustanovenia odseku 6. a odseku 12. až odseku 16. tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa v prípade kupujúceho - podnikateľa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení).

Článok IX. Doručovanie

1. Všetky oznámenia, správy či iné úkony súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené, a to buď písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty a adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte, prípadne inú kupujúcim uvedenú adresu.

2. Správy, oznámenia a iné úkony sú druhej zmluvnej strane doručené v nižšie uvedených okamihoch:

 • · v prípade doručovania elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom, kedy mala zmluvná strana objektívnu možnosť sa so správou, oznámením či iným úkonom oboznámiť,
 • · v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • · v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

Článok X. Ďalšie ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 3. Osobné údaje kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.
 4. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný v prípade zmeny svoje osobné údaje aktualizovať.
 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú a nebudú poskytované žiadnej tretej osobe, okrem poskytovania osobných údajov v nevyhnutnej miere dopravcovi za účelom doručenia tovaru kupujúcemu.
 7. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 8. Platnosť týchto obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok vydaných predávajúcim, ktoré nahradia tieto obchodné podmienky.
 9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2020 a nahrádzajú obchodné podmienky, ktoré boli účinné od 1. Januára 2016.