0,00 €

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/7721 597 
fax č. 051/7721 596